โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศพลวัตรของชาเมี่ยง

ปี 2565

อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์

หัวหน้าโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณและคณะ.(2562), พลวัตรของชาเมี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคเหนือของประเทศไทย